derrick.nl

In onderstand reglement vind je de huisregels die in ons bedrijf gelden.

Bij het betreden van onze discotheek stemt men hiermee automatisch in.

Deze regels zijn er voor onze en jullie veiligheid.


Minimale leeftijd is 20 jaar, legitimatie verplicht.


Correcte kleding is verplicht. Party outfits zijn toegestaan mits niet aanstootgevend en/of tot last van andere gasten. Groepen groter dan 12 personen kunnen worden geweigerd.

Wij schenken niet aan gasten die reeds teveel gedronken hebben.GARDEROBE

Men is verplicht jassen, tassen (groter dan A5 formaat), baseball caps en andere grote hoofddeksels af te geven bij de garderobe. Tevens is het verplicht om andere attributen zoals paraplu's, party gimmicks, e.d. in bewaring te geven bij de garderobe. Onze beveiligde garderobe kost € 1,= per persoon, dus niet per item!BRANDVEILIGHEID

Vluchtroutes zijn duidelijk aangegeven door middel van verlichte noodverlichting. Zowel in de garderobe als bij de toiletingang hangen posters met vluchtroutes en geven deze aan waar binnen ons bedrijf brandblussers hangen en EHBO zaken te vinden zijn.

Raak niet in paniek bij brand en waarschuw ons onmiddellijk en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.EIGENDOMMEN

Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.GEVONDEN VOORWERPEN

Gevonden voorwerpen dient u bij onze garderobe in te leveren. Doet u dit niet dan pleegt u diefstal en zullen wij direct aangifte doen bij de politie. Gevonden voorwerpen die achterblijven zullen wij plaatsen op onze website.GLASWERK

Glazen mogen niet mee naar boven c.q. buiten worden genomen.HANDEL IN GOEDEREN

Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.KLACHTEN

Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij onze leidinggevende melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.ONGEWENSTE INTIMITEITEN

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Wij hebben een zero-tolerance beleid en zullen direct overgaan tot ontzegging van ons bedrijf en/of aangifte doen bij de politie.WAPENS

Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij het aantreffen hiervan zullen wij naar gelang het 'wapen' dit in beslag nemen en/of de politie inschakelen. Security is gemachtigd om preventief te fouilleren.VERDOVENDE MIDDELEN

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Wij hanteren een zero-tolerance beleid. Betrappen wij gasten hiermee dan volgt per direct ontzegging en/of wordt de politie ingeschakeld. Security is gemachtigd om u te fouilleren en verdovende middelen in beslag te nemen.FOUILLEREN

Bij de entree van het gebouw maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.GELUID(SNIVEAU)

In ons bedrijf wordt meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in deze ruimte geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Oordopjes zijn gratis verkrijgbaar bij de dj.AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, vermissing, diefstal of letsel ontstaan in of rondom onze discotheek.In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslissen leiging gevende c.q. personeel.Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan en kan ontzegging van de toegang tot het bedrijf tot gevolg hebben.


In dit horecabedrijf hangen videocamera's, zowel zichtbaar als niet zichtbaar. Door binnen te komen stemt u ermee in dat opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.


Derrick zal met regelmaat sfeerfoto's maken voor haar website/facebookaccount, met inachtneming van enige privacy plaatsen wij deze foto's zonder hierover in overleg te treden.

U kunt in contact treden met Derrick als u een foto wilt laten verwijderen.


Aanwijzingen van personeel en leidinggevende aangaande de veiligheid, dienen altijd te worden opgevolgd.

Ontzegging van de toegang kan gevolg zijn van: agressie, lichamelijk geweld of lastig gedrag, overmatig drankgebruik, diefstal, vernieling en vandalisme.
Wij wensen iedereen een prettig en veilig verbijf.


De directie

Disclaimer

Discotheek "Aus der Reihe Derrick" (Kamer van Koophandel: 30207625), hierna te noemen Derrick, verleent u hierbij toegang tot www.derrick.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere artikelen.

Derrick behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.derrick.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Discotheek "Aus der Reihe Derrick".

Derrick spant zich in om de inhoud van www.derrick.nl zo zorgvuldig mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.derrick.nl aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Derrick.

Voor op www.derrick.nl opgenomen hyperlinks, naar websites of diensten van derden kan Derrick nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze artikelen liggen bij Derrick.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze artikelen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Derrick, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke artikelen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.